TV+ AYDINLATMA METNİ

SUPERONLİNE İletişim Hizmetleri AŞ. (“Superonline”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Superonline’ın koruması altındadır.Kişisel veriler, Superonline tarafından TV+ Aydınlatma Metni (“Politika”) kapsamında Geçerli Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak işlenmektedir.

Geçerli Veri Koruma Mevzuatı* kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Superonline tarafından işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir. Superonline, Geçerli Veri Koruma Mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

*2016/679 Sayılı EU General Data Protection Regulation ( “GDPR”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuatı kapsar.

I.KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Superonline tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisinde, ad, soyad, TCKN/VKN, kimlik belge numarası pasaport numarası, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi verileri işlenmektedir.

İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisinde, telefon numarası, adres, e-posta adresi verileri işlenmektedir.

Abonelik Bilgileri: Bu veri kategorisinde, müşteri numarası, abonelik tipi, abonelik durumu, müşteri tarife bilgileri ve kampanya bilgileri ne ilişkin veriler işlenmektedir.

Demografik Veriler: Bu veri kategorisi yaş verisi işlenmektedir

Ödeme ve Finansal Bilgiler: Bu veri kategorisinde, fatura ve borç bilgileri işlenmektedir.

Cihaz Bilgileri: Bu veri kategorisinde, IMEI, cihaz marka/model/seri no, cihaz işletim sistemi, cihaz kullanım hareketleri, mobil uygulamaların eriştiği cihaz, ağ bilgilerine ilişkin veriler işlenmektedir.

İşlem Bilgileri: Bu veri kategorisi, abone/kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemler ve irade beyanları; (İnternet sitesi, kutu, akıllı televizyonlar ve uygulamaları, bayi veya çağrı merkezi gibi kanallarda yapılan işlem bilgileri gibi) gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Kullanım ve Davranışsal Bilgiler: Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, kullanım alışkanlıkları, çevrimiçi alışveriş bilgileri, internet siteleri ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileri ve bunlardan yola çıkarak yapılan analiz neticeleri bilgilerine ilişkin veriler işlenmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

● Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili kurulumların gerçekleştirilmesi ve abonelik başlatılması,

● Kullanıcının ürün ve hizmetlere kutu, akıllı televizyonlar ve uygulamaları, web ve mobil uygulamalar üzerinden erişiminin sağlanması amacıyla giriş yapılması,

● Tüm cihazlar ile uyumlu uluslararası müşteri kimlik doğrulamasının sağlanması,

● Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, hedefli reklam sunulması, hedefli tanıtım yapılması ve bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, teklif, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

● Şahsa özel kutlama, hediye, temenni iletimi ile ödül fırsatlarının iletilmesi ve çekiliş yapılması,

● Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,

● İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

● Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Superonline, kişisel verilerinizi işbu Politika’da yer verilen amaçlarla Geçerli Veri Koruma Mevzuatı kapsamında aşağıdaki yurt içi ve yurt dışındaki alıcı gruplarına aktarabilecektir:

https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz ve https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/yurt-disi-stiraklerimiz adreslerinde listelenen yurt içi ve yurt dışındaki Turkcell grup şirketleri ile Turkcell nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,

● Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,

● Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere.

IV. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz kutu, akıllı televizyonlar ve uygulamaları, bayiler, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza ya da Geçerli Veri Koruma Mevzuatı ile sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, işbu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

● Superonline’ın tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş olması,

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

● Superonline’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

● Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

● Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Superonline’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

V. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

TV+ kullanıcısı olarak KVKK’nın 11’inci maddesi gereğince; işbu Politika’nın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Superonline’a başvurarak,

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

● KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Eğer Avrupa Birliği ülkelerinde mukim bir TV+ kullanıcısı iseniz işbu Politika’nın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Superonline’a başvurarak;

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

● GDPR’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesi ile işleme faaliyetlerinin kısıtlanmasını isteme,

● Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle hakkınızda otomatik karar alınması ve profillemeye tabi olmamayı talep etme,

● Mümkün olan durumlarda, paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi kullanılabilir bir format halinde talep etme ve/veya herhangi bir kurum veya kuruluşa aktarılmasını talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Avrupa Birliği ülkelerinde mukim bir servis kullanıcısı iseniz servisi kullanmak için 16 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. Belli ülkelerde servisi kullanmak için gerekli yaş 16'nın üzerinde olabilir; bu durumda servisi kullanmak için bu yaşı doldurmuş olmanız gerekmektedir. 16 yaşından küçük kişiler de servisten yararlanabilir, ancak bunu sadece bir ebeveynin veya yasal vasinin katılımı, denetimi ve onayıyla yapabilirler.

VI. İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

(i) Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu nu ( https://s.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/dokuman/pdf/turkcell-kisisel-veri-basvuru-formu.pdf ) cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden, turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr adresine e-posta yoluyla,

(ii) Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbu” adresine ileterek,

(iii) Talebinize ilişkin olarak detaylı açıklamalara yer vererek hizmet@superonline.net adresine e-posta göndererek.

Superonline, sunduğu hizmetlere ilişkin olarak pazarlama ve tanıtım amacıyla göndereceği e-postaları almak istemiyorsanız, gönderilen e-postada yer alan üyelikten ayrıl bağlantısına tıklayabilir veya üzerinden hesabınıza girerek bildirim ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. E-posta gönderimleri ile ilgili sorularınızı müşteri hizmetlerini arayarak bize iletebilirsiniz.

VII. POLİTİKA HAKKINDA

Bu Politika Superonline tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır.Superonline, bu Politika’da, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Superonline tarafından yapılacak değişiklikler, Politika’nın https://web.tvplus.com.tr/privacy-and-security adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Politika’daki esaslı değişiklikler SMS ve/veya e-posta ve/veya mobil uygulama içi pop up veya anlık bildirim yoluyla tarafınıza bildirilecektir.Güncellenen Politika’yı kabul etmemeniz halinde, Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınızı kullanabilir veya uygulama kullanıcı hesabınızı silebilirsiniz.

TV+ AYDINLATMA METNİ

Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri AŞ. (“Kısaca “TV+” ya da “Lifecell TV” olarak anılacaktır.”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Lifecell TV’nin koruması altındadır.Kişisel veriler, Lifecell TV tarafından TV+ Aydınlatma Metni (“Politika”) kapsamında Geçerli Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak işlenmektedir.

Geçerli Veri Koruma Mevzuatı* kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Lifecell TV tarafından işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir. Lifecell TV, Geçerli Veri Koruma Mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

*2016/679 Sayılı EU General Data Protection Regulation ( “GDPR”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuatı kapsar.

I.KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Lifecell TV tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisinde, ad, soyad, TCKN/VKN, kimlik belge numarası pasaport numarası, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi verileri işlenmektedir.

İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisinde, telefon numarası, adres, e-posta adresi verileri işlenmektedir.

Abonelik Bilgileri: Bu veri kategorisinde, müşteri numarası, abonelik tipi, abonelik durumu, müşteri tarife bilgileri ve kampanya bilgileri ne ilişkin veriler işlenmektedir.

Demografik Veriler: Bu veri kategorisi yaş verisi işlenmektedir

Ödeme ve Finansal Bilgiler: Bu veri kategorisinde, fatura ve borç bilgileri işlenmektedir.

Cihaz Bilgileri: Bu veri kategorisinde, IMEI, cihaz marka/model/seri no, cihaz işletim sistemi, cihaz kullanım hareketleri, mobil uygulamaların eriştiği cihaz, ağ bilgilerine ilişkin veriler işlenmektedir.

İşlem Bilgileri: Bu veri kategorisi, abone/kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemler ve irade beyanları; (İnternet sitesi, kutu, akıllı televizyonlar ve uygulamaları, bayi veya çağrı merkezi gibi kanallarda yapılan işlem bilgileri gibi) gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Kullanım ve Davranışsal Bilgiler: Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, kullanım alışkanlıkları, çevrimiçi alışveriş bilgileri, internet siteleri ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileri ve bunlardan yola çıkarak yapılan analiz neticeleri bilgilerine ilişkin veriler işlenmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

● Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili kurulumların gerçekleştirilmesi ve abonelik başlatılması,

● Kullanıcının ürün ve hizmetlere kutu, akıllı televizyonlar ve uygulamaları, web ve mobil uygulamalar üzerinden erişiminin sağlanması amacıyla giriş yapılması,

● Tüm cihazlar ile uyumlu uluslararası müşteri kimlik doğrulamasının sağlanması,

● Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, hedefli reklam sunulması, hedefli tanıtım yapılması ve bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, teklif, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

● Şahsa özel kutlama, hediye, temenni iletimi ile ödül fırsatlarının iletilmesi ve çekiliş yapılması,

● Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,

● İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

● Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Lifecell TV, kişisel verilerinizi işbu Politika’da yer verilen amaçlarla Geçerli Veri Koruma Mevzuatı kapsamında aşağıdaki yurt içi ve yurt dışındaki alıcı gruplarına aktarabilecektir:

https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz ve https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/yurt-disi-stiraklerimiz adreslerinde listelenen yurt içi ve yurt dışındaki Turkcell grup şirketleri ile Turkcell nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,

● Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,

● Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere.

IV. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz kutu, akıllı televizyonlar ve uygulamaları, bayiler, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza ya da Geçerli Veri Koruma Mevzuatı ile sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, işbu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

● Lifecell TV’nin tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş olması,

● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

● Lifecell TV’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

● Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

● Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Lifecell TV’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

V. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

TV+ kullanıcısı olarak KVKK’nın 11’inci maddesi gereğince; işbu Politika’nın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Lifecell TV’ye başvurarak,

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

● KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Eğer Avrupa Birliği ülkelerinde mukim bir TV+ kullanıcısı iseniz işbu Politika’nın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Lifecell TV’ye başvurarak;

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

● GDPR’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesi ile işleme faaliyetlerinin kısıtlanmasını isteme,

● Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle hakkınızda otomatik karar alınması ve profillemeye tabi olmamayı talep etme,

● Mümkün olan durumlarda, paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi kullanılabilir bir format halinde talep etme ve/veya herhangi bir kurum veya kuruluşa aktarılmasını talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Avrupa Birliği ülkelerinde mukim bir servis kullanıcısı iseniz servisi kullanmak için 16 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. Belli ülkelerde servisi kullanmak için gerekli yaş 16'nın üzerinde olabilir; bu durumda servisi kullanmak için bu yaşı doldurmuş olmanız gerekmektedir. 16 yaşından küçük kişiler de servisten yararlanabilir, ancak bunu sadece bir ebeveynin veya yasal vasinin katılımı, denetimi ve onayıyla yapabilirler.

VI. İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

(i) Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu nu ( https://s.turkcell.com.tr/SiteAssets/Hakkimizda/dokuman/pdf/turkcell-kisisel-veri-basvuru-formu.pdf ) cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden, turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr adresine e-posta yoluyla,

(ii) Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “Turkcell/ Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri AŞ. Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbu” adresine ileterek,

(iii) Talebinize ilişkin olarak detaylı açıklamalara yer vererek destek@tvplus.com.tr adresine e-posta göndererek.

VII. POLİTİKA HAKKINDA

Bu Politika Lifecell TV tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır.Lifecell TV, bu Politika’da, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Lifecell TV tarafından yapılacak değişiklikler, Politika’nın https://web.tvplus.com.tr/privacy-and-security adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Politika’daki esaslı değişiklikler SMS ve/veya e-posta ve/veya mobil uygulama içi pop up veya anlık bildirim yoluyla tarafınıza bildirilecektir.