TV+ EV AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme Tarihi: 12.04.2022

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (Kısaca “Superonline” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

Superonline tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Superonline’ın koruması altındadır. Superonline, Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Superonline tarafından Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Superonline tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılan alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir. Bu metinde yer alan kişisel verilerin kapsamı, işlenmesi ve aktarımı kullandığınız servisler ile tarafınızca ayrıca verilebilecek olan açık rızanız ya da taleplerinize bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

Superonline Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

Superonline tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

· Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, ad, soyad, TCKN/VKN (vergi kimlik numarası), kimlik belge numarası, pasaport numarası, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği, fotoğraf, imza beyannamesi/sirküleri ve vekaletname verilerini ifade etmektedir.

· İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisinde, telefon numarası, adres, e-posta adresi, sosyal medya hesapları verilerini ifade etmektedir.

· Abonelik Bilgileri: Bu veri kategorisi, müşteri numarası, kampanya/paket/abonelikleri ve paket kullanım bilgileri abonelik tipi, abonelik durumu ile KDH/DSS (Katma Değerli Servis/Dijital Ürün ve Hizmet) abonelik bilgisini, müşteri tarife bilgilerini ifade etmektedir.

· Şebeke,Trafik ve Konum Bilgileri: Bu veri kategorisi, Superonline’a ait, internet sunucuları, TV platformu ve işletim sistemlerindeki müşteri hareketlerini, internet ortamında ve TV platformunda yapılan erişimlere ilişkin olarak sisteme bağlantı ile sistemden çıkış tarih ve saat bilgileri, kaynak ve hedef nokta bilgileri gibi trafik verileriniz ile diğer bağlantı bilgileri; hizmetin sunulduğu konum bilgisi ile hizmetin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verilerinizi ifade etmektedir.

· Demografik Veriler: Bu veri kategorisi yaş verisini ifade etmektedir.

· Ödeme ve Finansal Bilgiler: Bu veri kategorisi, fatura ve borç bilgilerini ifade etmektedir.

· Cihaz Bilgileri: Bu veri kategorisi, cihazların SSID (Wi-Fi ağı ismi) bilgisi, modemlere bağlı cihaz sayısı, MAC adresi, IP adresi, TV Kutusu (STB – set üstü kutu) cihaz marka/model/seri no, cihaz işletim sistemi, cihaz kullanım hareketleri, mobil uygulamaların eriştiği cihaz, ağ bilgilerini ifade etmektedir.

· İşlem Bilgileri: Bu veri kategorisi, abone/kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemler ve irade beyanları; (İnternet sitesi, TV kutusu, bayi veya çağrı merkezi gibi kanallarda yapılan işlem bilgileri gibi) ifade etmektedir.

· Satış Kanallarındaki Bilgiler: Bu veri kategorisi, satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler, hizmetin kullanıldığı adrese ait fatura, önceki internet servis sağlayıcısına ve/veya TV hizmet sağlayıcısına ait fatura, görsel (video, fotoğraf) kayıtlarınız; elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler; çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, seçtiğiniz güvenlik kelimeleriniz, satış kanallarındaki talep ve işlem bilgilerinizi ifade etmektedir.

· Kullanım ve Davranışsal Bilgiler: Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, kullanım alışkanlıkları ve diğer kullanım bilgileriniz; www.superonline.net ve www.turkcell.com.tr başta olmak üzere, Superonline’ın kendisinin veya üçüncü kişilerle işbirliğiyle, ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler, alışveriş bilgileri ve bunlardan yola çıkarak yapılan analiz neticeleri bilgilerine ilişkin verileri ifade etmektedir.

· Özel Nitelikli Kişisel Bilgiler: Bu veri kategorisi, (i) sosyal açıdan desteklenmesi gereken kesimlere (engelli, malul, gazi gibi) ait sağlık verileri ve (ii) dijital imza verilerini ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yöntemi, Amacı ve Yasal Dayanağı

Kişisel verileriniz, bayiler ve yüz yüze kanallar vasıtasıyla abonelik ilişkisinin kurulması esnasında tercihinize göre basılı abonelik sözleşmesi, taahhütname ve sair formaları imzalamanız halinde otomatik olmayan yöntemlerle veya dijital abonelik sözleşmesi ile abonelik ilişkisinin kurulmasını talep etmeniz durumunda tamamen veya kısmen otomatik olan yöntemlerle; çağrı merkezi, sesli yanıt sistemi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmekte, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıdaki kanallar aracılığıyla sizin tarafınızdan paylaşılmakta, ürün ve hizmetlerin kullanımı esnasında ve cihazların kullanımı esnasında otomatik olarak elde edilmekte, iş ortaklarımız, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Superonline ile paylaşılabilmektedir.

Superonline her durumda Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkelere bağlı kalarak kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde belirli, açık ve meşru amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

· Kanunlarda açıkça öngörülen haller

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel veriler Superonline’ın tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Şebeke, Trafik ve Konum Bilgileri, Satış Kanallarındaki Bilgiler Ödeme ve Finansal Bilgiler, İşlem Bilgileri.

İşleme amaçları: Superonline’ın tabi olduğu kanunlarda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin yürütülmesi, gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması, Şebeke trafiğinin yönetimi, faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tüketici şikayetleri ile faturalama anlaşmazlıkları başta olmak üzere uzlaşmazlıkların çözülmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Acil yardım çağrısı durumlarında yerinizin tespit edilmesi ve yetkili kurumlarla paylaşılması amacıyla adres bilginiz işlenmektedir.

· Fiili imkânsızlık hallerinin ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu haller

İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Şebeke, Trafik ve Konum Bilgileri.

İşleme amaçları: Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi, Şebeke trafiğinin yönetimi işlemlerinin gerçekleştirmesi.

· Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Superonline, kişisel verilerinizi uygulamanın tarafınıza Kullanım Koşullarına ve hizmet standartlarımıza uygun olarak sunulması için işlemektedir.

İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Demografik Bilgiler, Ödeme ve Finansal Bilgiler, Şebeke, Trafik, Konum Bilgileri, Cihaz Bilgileri, İşlem Bilgileri, Satış Kanallarındaki Bilgiler, Kullanım ve Davranışsal Bilgiler.

İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması ve şebeke trafiğinin yönetimi, kurulumların yapılması ve aboneliğin başlatılması.

· Superonline’ın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan veriler Superonline’ın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu hallerde işlenecektir.

İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Şebeke, Trafik ve Konum Bilgileri, Demografik Bilgiler, Ödeme ve Finansal Bilgiler, Cihaz Bilgileri, İşlem Bilgileri, Satış Kanallarındaki Bilgiler, Kullanım ve Davranışsal Bilgiler.

İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması ve şebeke trafiğinin yönetimi, adres değişikliği sebebiyle cayma bedelsiz abonelik iptali veya kampanya/paket değişikliği talebiniz olması halinde bu talebinizin yerine getirilmesi, Ürün ve hizmetlerin fayda, koşul, ücretlendirme, üyelik, çekiliş, yarışma, ödül hususlarında bilgilendirilmeniz ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek taleplere istinaden analiz ve profilleme yapılması, ürün ve hizmetlerin sunulması, gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; çağrı merkezi hizmeti sunulması, ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi, saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, hizmetin izinsiz ve yetkisiz kullanımı dâhil olmak üzere sahtekârlığın önlenmesi, kullanıcı talep ve şikayetlerinin karşılanması süreçlerinin yönetilmesi, olası uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Superonline’ın tabi olduğu ikincil mevzuattan kaynaklanan ve tarafların haklarını korumak veya güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu olan veri işleme faaliyetleri bu kapsama girmektedir.

Yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, satış kanallarındaki bilgiler, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

Acil yardım çağrısı durumlarında yerinizin tespit edilmesi ve yetkili kurumlarla paylaşılması amacıyla adres bilginiz işlenmektedir.

· Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi

Uygulamanın kullanılması esnasında Superonline ve tercihinize göre diğer kullanıcılar tarafından görülmek üzere isteyerek paylaştığınız kişisel verileriniz işlenmektedir.

İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri.

İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi, ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, tüketici şikayetleri, uyuşmazlıkların çözümü, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması, hizmetin izinsiz ve yetkisiz kullanımı dâhil olmak üzere sahtekârlığın önlenmesi için denetim ve kontrollerin yapılması amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, ödeme ve finansal bilgiler, konum bilgileri, satış kanallarındaki bilgiler, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, diğer bilgilerden alenileştirilmiş olanlar, alenileştirilme amacına uygun olarak işlenmektedir.

· Kişisel veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

Kullanıcının ve üçüncü kişilerin yasalardan kaynaklanan veya Superonline tarafından sağlanacak haklarını kullanabilmeleri amacıyla zorunlu olan hallerde kişisel veriler işlenebilecektir.

İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanım ve Davranışsal Bilgiler.

İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanmasını, Superonline ve diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanan ek faydalar, çekiliş, anket etkinlikleri sonucu kazanılan hakların kullandırılması, bunlara ilişkin tüm taleplerinin karşılanması, şikayet ve yönetim süreçlerinin icrası amaçları bu kapsama girmektedir.

· Superonline’ın meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması

Superonline, meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmemesi kaydıyla, kişisel verileri işleyebilecektir. Bu koşula dayanarak kişisel verilerin işlendiği hallerde Superonline meşru menfaatlerinin neler olduğunu açıkça belirleyerek menfaatleriyle kullanıcıların hakları arasındaki dengeyi sağlar. Kullanıcıların özel hayatın gizliliği, mahremiyet, kişilik hakları başta olmak üzere temel haklarının korunması birinci önceliktir.

İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Şebeke, Trafik ve Konum Bilgileri, Demografik Bilgiler, Ödeme ve Finansal Bilgiler, Cihaz Bilgileri, Satış Kanallarındaki Bilgiler, İşlem Bilgileri, Kullanım ve Davranışsal Bilgiler.

İşleme amaçları: Hizmet kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, hizmet analizi, denetim ve kontrol, risk yönetimi, yetkisiz ve hileli kullanımının tespit edilmesi, ürün ve strateji geliştirilmesi, hizmetin teknik işlevselliğinin sağlanması, yeni ürünler ve hizmetlerin geliştirilmesi ve hizmet kullanımınızın analiz edilmesi amacıyla hizmete nasıl eriştiğinizi ve hizmeti nasıl kullandığınızı anlamak, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması, hizmetin izinsiz ve yetkisiz kullanımı dâhil olmak üzere sahtekârlığın önlenmesi, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

· Açık Rıza vermeniz halinde

Dijital abonelik süreçlerinde dijital imza kullanarak abonelik işlemlerinizi gerçekleştirmeniz halinde biyometrik imzanız, engellilik/sağlık bilgilerinizi bizimle paylaşmanız halinde bu verileriniz, ilgili konularda ayrıca açık rızanız alınarak işlenmektedir.

Aşağıdaki amaçlar kapsamında özel olarak açık rıza vermeniz halinde kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik ve konum bilgileri, ödeme ve finansal bilgiler, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgiler, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgileriniz işlenmektedir:

· Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirimlerden haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma olanaklarının sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

· Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, analiz ve profilleme yapılması hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi,

· İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ile bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması.

Kişisel Veriler Kime ve Hangi Amaçlarla Aktarılıyor?

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla ve yasal dayanaklara uygun olarak Kanun ile ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda listelenen alıcı gruplarına aktarabilecektir:

· Superonline’ın da dahil olduğu https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz adresinde listelenen yurt içi ve yurt dışındaki Superonline grup şirketleri ile Superonline nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,

· Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,

· Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere.

· Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,

· Ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması amaçlarıyla iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşlarına.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi gereğince aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

· Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· Kişisel verilerinizin düzeltme, silinme ve yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesine itiraz etme,

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

İlgili haklarınızdan herhangi birini kullanmak için, lütfen aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bizimle irtibata geçiniz. Kanun kapsamındaki haklarınızı hangi verilere yönelik kullanmak istediğinizin belirlenebilmesi hususunda sizlere yardımcı olabilmemiz için, lütfen haklarınızı kullanmak istediğiniz verilere ilişkin mümkün olduğunca detaylı bilgi veriniz. Talep bariz biçimde asılsız veya orantısız olmadığı sürece, (böyle bir durumda makul bir ücret talep edilebilir veya talebiniz reddedilebilir) sağlanan bilgiler ücretsiz olacaktır.

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

· Superonline’a daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak kisiselverilerikoruma@superonline.net adreslerine e-posta ile,

· Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu'nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden, superonline.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr adresine e-posta yoluyla

· Formun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok- Maltepe/İstanbul” adresine posta yoluyla veya noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz.

Yazılı olarak iletilen başvurularda Superonline veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.

Aydınlatma Metni Hakkında

Bu Aydınlatma Metni Superonline tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Superonline, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Superonline tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://tvplus.com.tr/privacy-and-security adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Aydınlatma Metni’ndeki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.